Header

Oanmelde Liet 2017

De ynskriuwing foar Liet 2017 is iepene !

Meidwaan oan Liet is mear as allinnich in foarwedstriid en in finale. Foarôfgeand oan de earste seleksje hasto al de gelegenheid om dyn talint fierder te ûntwikkeljen. Yn nijsgjirrige workshops kinst dyn nûmer ferbetterje, de tekst oanskerpje of refleksje krije op dyn performance.
Wolsto meidwaan oan Liet en kâns meitsje op in moai poadium, entûsjast publyk, advys en in beoardieling troch in profesjonele sjuery en aardige workshops.
Meld dy dan hjir oan en do ûntfangst fuort dernei de betingsten en in dielnameformulier. Tink derom ! De uterste ynstjoerdatum foar dyn materiaal is 1 july 2017.

Band naam: *

Contactpersoon: *

E-mail adres: *

Partners