header-2016-3.jpg

Kontakt

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Bestjoer

It bestjoer fan de Stifting Liet ’91 bestiet út;

  • Yvonne Bleize – foarsitter [voorzitterliet@gmail.com]
  • Geert Dantuma – ponghâlder [penningmeester@gmail.com]
  • Gina Kamsma  – juridyske saken [jurist@gmail.com]
  • Tjitte Jan Hogeterp – PR/Kommunikaasje [meidwaanliet2016@gmail.com]
  • Albert Jensma – algemien bestjoerslid

Partners